آرشیــو سیستم تبرید یوتکتیک ( پلیتی )

عملـکرد

مناسـب بــرای

بــازه دمای خــروجـی