آرشیــو یونیت برودتی با موتور مستقل دیزل

عملـکرد

مناسـب بــرای

بــازه دمای خــروجـی