همــکاران، مشتــریـان و پـــروژه‌هـای انجــام شــده

امــگا،
به روایت اعداد:

تعداد برنـــدهای همکار

۶۴

پـــروژه‌هــای انــجـــام‌شــده در سال گذشته:

۱۲۵

پــروژه‌های در دست اجرا

۷

یونیت‌های فروخته‌شده در سال گذشته:

۷۰۰+

همــکاران و مشتــریان

آخــرین پــروژه‌هـای انجـام‌شــده