آرشیــو یونیت‌های برودتی با نیرو محرکه برق شهری

عملـکرد

مناسـب بــرای

بــازه دمای خــروجـی