آرشیــو یونیت‌های برودتی مناسب سردخانه ثابت

عملـکرد

مناسـب بــرای

بــازه دمای خــروجـی