آرشیــو یونیت‌های برودتی مناسب خودروهای ۵ الی ۸ تن

عملـکرد

مناسـب بــرای

بــازه دمای خــروجـی